fbpx

Konferencja Skuteczny Przedsiębiorca

Śląskie Towarzystwo Marketingowe serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków i sympatyków na imprezę której patronuje Konferencje Skuteczny przedsiębiorca. Konferencja odbędzie się w poniedziałek,4 czerwca 2012, Hotel Galaxy w Krakowie. 
Kon­fe­ren­cja Sku­tecz­ny Przed­się­bior­ca to sze­reg wy­kła­dów pro­wa­dzo­nych przez prak­ty­ków biz­ne­su, któ­rzy już osią­gnę­li suk­ces. Spe­cjal­nie dla Cie­bie w jed­nym miej­scu zbio­rą się spe­cja­li­ści róż­nych dzie­dzin, któ­rzy zdra­dzą Ci taj­ni­ki sku­tecz­ne­go mar­ke­tin­gu i sprze­da­ży.Dla członków towarzystwa przewidziana specjalna zniżka. Więcej informacji na stronach organizatora: www.skutecznyprzedsiębiorca.pl