fbpx

STATUT

S T A T U T
ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO MARKETINGOWEROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Śląskie Towarzystwo Marketingowe działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 40 z 1989 r.) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Katowice.

§ 3

Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczypospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele i programy działania oraz struktury organizacyjne, a także uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności.

§ 5

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Swoje dochody Towarzystwo przeznacza się w całości na finansowanie realizacji celów statutowych.

§ 6

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Towarzystwo może realizację zadań statutowych zlecać odpłatnie osobom fizycznym i prawnym.

§ 7

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Towarzystwo posiada osobowość prawną i ma prawo do używania własnych pieczęci, znaku i odznak, których wzory ustala Zarząd.

§ 8

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
2. O przystąpieniu Towarzystwa do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd.

§ 9

Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania.

 

§ 10

Cele działalności Towarzystwa to:

1. Integracja środowiska osób zajmujących się zawodowo marketingiem.
2. Samokształcenie oraz wymiana doświadczeń zawodowych.
3. Podnoszenie wiedzy i umiejętności marketingowych w środowiskach gospodarczych.
4. Działalność opiniotwórcza oraz popularyzacja dobrych standardów marketingowych.
5. Promocja nowych form organizacyjno-informatycznych w organizmach gospodarczych oraz instytucjach administracji publicznej, edukacyjnych i kulturalnych.
6. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w następujących obszarach:

a) badania i rozwój, w tym:
– prowadzenie projektów badawczych,
– wdrażanie wyników badań,
– inicjowanie współpracy środowisk naukowych i biznesowych.

b) biznes i przedsiębiorczość, w szczególności:
– szkolenia i doradztwo,
– wspieranie innowacyjności,
– wspieranie działalności przedsiębiorców,
– wsparcie przy zakładaniu firm.

c) informatyzacja i e-społeczeństwo, w szczególności:
– digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego,
– przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
– wyrównanie szans edukacyjnych,
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

d) otoczenie biznesu, w szczególności:
– tworzenie i rozwój klastrów,
– wsparcie instytucji otoczenia biznesu w tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

e) rynek pracy, w szczególności:
– przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie miejsc pracy,
– organizacja stażów i praktyk,
– szkolenia i doradztwo dla osób powracających na rynek pracy.

Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez:

1. Spotkania z wybitnymi specjalistami.
2. Organizację szkoleń, kursów, konferencji, kongresów, debat, warsztatów, seminariów itp.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie drukowanej i elektronicznej.
4. Organizację konkursów dla działów marketingu oraz indywidualnych marketingowców.
5. Przygotowanie i upowszechnianie raportów tematycznych.
6. Prowadzenie doradztwa i realizację audytów marketingowych.
7. Popularyzację tematyki marketingowej w mediach.
8. Współpracę ze szkołami różnych szczebli, firmami szkoleniowymi oraz organizacjami gospodarczymi.
9. Patronowanie oraz wspieranie przedsięwzięć, wydarzeń i inicjatyw, których zakres jest zgodny z celami statutowymi Towarzystwa.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 11

1. Członkami Towarzystwa mogą być następujące osoby:
1) osoby fizyczne zainteresowane wszelkimi przejawami działalności marketingowej.
2) osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

§ 12

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków założycieli;
3) członków honorowych;
4) członków wspierających.

2. Członkowie założyciele są jednocześnie członkami zwyczajnymi.

§ 13

1. Członkami założycielami są osoby fizyczne, które powołały Towarzystwo do życia i uchwaliły Statut Towarzystwa na Zebraniu Założycielskim.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca Statut i cele działalności Towarzystwa.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą. Członkowie wspierający nie posiadają praw wyborczych do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, ani głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Towarzystwa. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.


§ 14

1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
2) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo na zasadach określonych dla każdego wydarzenia,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do Zarządu Towarzystwa,
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub o zawieszeniu członkostwa w Towarzystwie.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Towarzystwa,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.

3. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w §14 ust.1, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych zebraniach Towarzystwa, bez prawa głosu stanowiącego.
5. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Towarzystwa.
6. Członkowie wspierający – osoby prawne, działają przez swoich przedstawicieli.
7. Członek wpierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
8. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich oraz aktywnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa.

§ 15

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej Zarządowi w formie pisemnej,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka zwyczajnego, honorowego i wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
d) wykluczenia z Towarzystwa na skutek uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów lub naruszenia zasad współżycia społecznego,
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
f) pozbawienia członkostwa honorowego, zwyczajnego i wspierającego uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą na uzasadniony wniosek Zarządu, w związku z działaniem członka na szkodę Towarzystwa lub jego członków.

2. Decyzje o ustaniu członkostwa w Towarzystwie podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
3. Zarząd ma prawo podjąć decyzje o zawieszeniu członkostwa w Towarzystwie wobec członka, który narusza zasady określone w §14, do czasu wyjaśnienia.
4. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu z listy członków lub zawieszeniu członkostwa w terminie 14 dni od daty podjęcia stosownej uchwały, podając przyczyny skreślenia lub zawieszenia oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
5. Odwołanie się Członka Towarzystwa od decyzji Zarządu o skreśleniu lub zawieszeniu powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
6. Każdy członek Towarzystwa ma obowiązek poinformować Zarząd o zmianie danych, takich jak adres mailowy, numer telefonu, adres korespondencyjny. W przeciwnym przypadku Zarząd Towarzystwa nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne informowanie Członka o bieżącej działalności Towarzystwa.


ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna

 

§ 16

Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, z tym, że ich członkowie pełnią swe funkcje do czasu zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po upływie roku kalendarzowego, kończącego kadencję.
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje według zasad opisanych w regulaminie Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 18

W przypadku ustąpienia, zawieszenia, śmierci lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów jest uzupełniany w wyborach uzupełniających.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków pocztą elektroniczną lub listem tradycyjnym lub telefonicznie lub poprzez sms.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego, a Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków w terminach wynikających z §17 ust.1 i § 18 Statutu.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo przez Walne Zebranie Członków. Przewodniczący powołuje Sekretarza Zebrania oraz doraźnie komisje skrutacyjne składające się z dwóch do trzech osób.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. b i pkt. c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) określanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
2) uchwalanie zmian Statutu,
3) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla innych organów,
4) uchwalanie budżetu,
5) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa, Zarząd lub Komisję Rewizyjną,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
9) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.


§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się co najwyżej z 5 osób, w tym Prezesa Zarządu.
3. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie powoływani są i odwoływani przez Walne Zebranie Członków.
4. Zarząd obraduje na sesjach zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – jeżeli taką działalność Towarzystwo prowadzi,
6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
7) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
8) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności podczas Walnego Zebrania Członków, nie rzadziej niż raz w roku.


§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad Zarządem Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Zarządu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem,
5) składanie podczas Walnego Zebrania Członków wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności podczas Walnego Zebrania Członków.

§ 26

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

§ 27

W przypadkach określonych w §25 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.


ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze.

§ 28

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29

1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:

a. składki członkowskie,
b. dochody z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,
c. dotacje,
d. darowizny, zapisy i spadki,
e. wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na konto bankowe Towarzystwa.
3. Składki członkowskie (roczne) powinny być wpłacane w całości do końca I. kwartału każdego roku. Osoby zapisujące się do Towarzystwa zobowiązane są do uregulowania całej składki rocznej bez względu na datę przystąpienia w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.
4. Studenci do 26. roku życia są uprawnieni do skorzystania ze zniżki składki członkowskiej w wysokości 50%, po przedstawieniu właściwego dokumentu.
5. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności działalność szkoleniową i doradczą. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ VI
Sposób reprezentacji Towarzystwa.

§ 31

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów Towarzystwa w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwóch Członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 32

1. Zmiany Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej połowy głosów – 1/2, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku kworum kolejne posiedzenia Walnego Zebrania Członków Towarzystwa odbywa się nie wcześniej niż po 30 minutach od pierwotnie wyznaczonego terminu. W takim przypadku kworum stanowią osoby obecne na Walnym Zebraniu Członków.
3. Uchwalenie zmian Statutu oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §19 ust.2 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. Nr 20, poz.104 z 1989 r.).

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy końcowe

§ 33

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

STATUT STOWARZYSZENIA DO POBRANIA