fbpx

Regulamin Praktyki Zawodowe – Nowe Otwarcie

Praktyki Zawodowe – Nowe Otwarcie
Konferencja Podsumowująca Projekt

24 lutego 2022 roku
formuła online

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wydarzenia Praktyki Zawodowe – Nowe Otwarcie. Konferencja Podsumowująca Projekt (dalej: Konferencja)  jest Śląskie Towarzystwo Marketingowe z siedzibą w Katowicach (40-161), przy ulicy W. Korfantego 42, wpisana do Krajowego  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000244028 i numerze NIP 634 26 03 319 (dalej: Organizator).

                  Kontakt do Organizatora:
                  Tomasz Sobisz, tel. 604 120 464 e-mail: t.sobisz@gmail.com  

                 Rejestracja uczestników:
                 Artur Sawicki, tel. 661 683 998  e-mail: artur.sawicki@marketingsilesia.pl  

 1. Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. „Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian      prawnych, społecznych i gospodarczych” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021    Program Edukacja, nr projektu EOG 19/K3/W/0011 (dalej: Projekt)
 2. Konferencja skierowana jest w szczególności do pracodawców (praktykodawców) oraz studentów kierunków praktycznych.        Program Konferencji dostępny jest pod adresem URL https://www.marketingsilesia.pl/praktyki-zawodowe-nowe-otwarcie
 3. Konferencja jest organizowana przy współudziale organizacji wymienionych pod adresem URL http://www.projekt-pmp.us.edu.pl/partnerzy/ i w czasie Konferencji prezentowane będą materiały promujące te organizacje.

§2.
REJESTRACJA I ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem URL https://www.marketingsilesia.pl/rejestracja-na-praktyki-zawodowe-nowe-otwarcie/
 2. Zgłoszenia do udziału w Konferencji Organizator przyjmuje do dnia 23.02.2022 r. Osoby, które zarejestrują się na Konferencję otrzymają status Uczestnika Konferencji (dalej: Uczestnik).
 3. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 4. Konferencja odbędzie się w formule zdalnej, za pośrednictwem platformy internetowej.
 5. Rejestracja oraz udział w Konferencji wymaga połączenia z Internetem.
 6. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają na dzień przed Konferencją tj. w dniu 24.02.2022 link dostępowy do panelu konferencyjnego na platformie internetowej zapewniającej przekaz audio, wideo oraz możliwość zadawania pytań ekspertom w formie czatu tekstowego.
 7. Link dostępowy zostanie przesłany na adres email Uczestnika Konferencji podany w formularzu rejestracyjnym.
 8. W przypadku trudności w zalogowaniu się na platformie konferencyjnej w dniu Konferencji, Uczestnik niezwłocznie powiadamia Organizatora o tym fakcie w formie mailowej lub telefonicznej. Jeśli trudności nie będzie można usunąć, Organizator zapewni Uczestnikowi dostęp do zarejestrowanego w formie wideo Konferencji w ciągu 48 godzin od jego zakończenia.
 9. Uczestnik zgadza się na wykonywanie nagrań audio, fotografii i wideo oraz zrzutów ekranowych w trakcie Konferencji z udziałem Uczestnika. Organizator ma prawo wykorzystywać zrzuty ekranowe, fotografie i nagrania z wizerunkiem Uczestnika w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych związanych z Konferencją i Projektem.
 10. Uczestnik, który nie wyrażą zgody na publikację zdjęcia, fragmentu nagrania wideo przedstawiającej wyłącznie jego/jej wizerunek proszony jest o wysłanie takiej informacji na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu z ramienia Organizatora.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przebiegu Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników, osób trzecich oraz Organizatora.
 12. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonego Konferencji, w tym sposobu jego organizacji. Opinie Uczestników mogą być zbierane w formie ankiety elektronicznej.
 13. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Konferencji.
 14. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Konferencji. Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanej Konferencji.

§3.
OCHRONA DANYCH

 1.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji jest Organizator.
 2.  Uczestnik, który wypełni i wyśle formularz rejestracyjny na Konferencję wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w tymże   formularzu danych osobowych przez Organizatora w celach komunikacyjnych, w tym do zaprezentowania oferty Organizatora.
 3.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator
  oświadcza, iż:

  a.    dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych i komunikacyjnych związanych z Konferencją na podstawie
         art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;

  b.    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celach rejestracji Uczestnika, nawiązywania kontaktu             oraz przygotowania i dostarczenia Uczestnikowi certyfikatu uczestnictwa w Kongresie;
  c.    dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  d.    Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
         prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez                   wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  e.    Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych
         narusza przepisy.
 4.  Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie   właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego   udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.

§4.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

       a.   niepoprawne wpisane danych przez Uczestnika w formularzy rejestracyjnym na Konferencję,
       b.   brak dostępu do sieci Internet będącej w dyspozycji Uczestnika, uniemożliwiający Uczestnikowi dokonanie rejestracji i                           udziału w Konferencji albo ograniczenia w jej dostępności,
      c.    poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania              nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą rejestracji;
      d.   poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania              lub zaniechania osób trzecich, na które Organizator nie miał wpływu,
      e.   poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek                              odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku działania siły wyższej (zdarzenia losowe, na które Organizator nie miał                  wpływu).

§5.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Nazwa, tytuły i program Konferencji i Projektu, w tym logotypy, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Konferencji przysługują Organizatorowi oraz Liderowi i Partnerowi Projektu, lub też osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Określone w ust. 1 niniejszego paragrafu oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi.
 3. Nagrywanie i fotografowanie Konferencji, a także udostępnianie takich nagrań lub fotografii jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.

§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konferencji jest opublikowany pod adresem URL https://www.marketingsilesia.pl/regulamin-praktyki-zawodowe-nowe-otwarcie
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Każda kolejna wersja regulaminu obowiązuje osoby, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję oraz Uczestników, którzy zaakceptowali nowy regulamin.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, a także do jego odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami i osobami trzecimi będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 8. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu i jest dostępna pod adresem URL https://www.marketingsilesia.pl/polityka-prywatnosci/ Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 10 stycznia 2022 r.