fbpx

Regulamin

Regulamin wydarzeń organizowanych przez Śląskie Towarzystwo Marketingowe

I. Postanowienie ogólne
Organizatorem jest Śląskie Towarzystwo Marketingowe z siedzibą w Katowicach przy al. W. Korfantego 42, 40-161 Katowice, z numerem KRS 0000244028 z dnia 26 października 2005. NIP: 634 26 03 319
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Szkoleń i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
2. W regulaminie występują następujące określenia:
– organizator – Śląskie Towarzystwo Marketingowe z siedzibą w Katowicach przy al. W. Korfantego 42, 40-161 Katowice, z numerem KRS 0000244028 z dnia 26 października 2005. NIP: 634 26 03 319;
– uczestnik – osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na wydarzenie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej;
– potwierdzenie udziału – komunikat wysyłany przez Organizatora wydarzenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online;

II. Zgłoszenie udziału
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza również akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet Uczestnictwa, jeśli organizator taką opłatę określi.
2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników oraz publikowania ich imion i nazwisk/firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w wydarzeniu w przypadku uzyskania zgody Uczestnika wyrażonej na piśmie bądź w formie wiadomości e-mail przesłanej Organizatorowi.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie wydarzenia w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego, uniemożliwiających przeprowadzenie wydarzenia w pierwotnej formie. Każdorazowa zmiana planu będzie notyfikowana Uczestnikowi w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej oraz w formie wiadomości e-mail przesłanej Uczestnikowi lub podczas otrzymania fizycznego programu w dniu wydarzenia.
6. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia lub niewyrażenia zgody na udostępnienie biznesowego adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnego wydarzenia oraz przesłania Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej materiałów szkoleniowych. Ponadto, Uczestnik może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić chęć i zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która chce cofnąć taką zgodę, zobowiązana jest do poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres: kontakt@marketingsilesia.pl
7. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła Uczestnikowi informację drogą elektroniczną będącą Potwierdzeniem Udziału.

III. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania ze strony internetowej oraz po tym terminie.
2. Za odpowiednią zgodą Uczestnika zebrane informacje oraz dane osobowe mogą być gromadzone w jednej lub w wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem w ramach konkretnego wydarzenia.
3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

IV. Odpowiedzialność Uczestników
1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
3. Podczas wydarzeń Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i oraz nagrywać materiały wideo. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku Uczestnika w swoich materiałach informacyjnych oraz działaniach promocyjnych.
4. Organizator jest upoważniony do wykorzystywania uzyskanych danych osobowych, adresów e-mail i numerów telefonu uzyskanych podczas rejestracji bądź posiadanych już w bazie kontaktów w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych.