fbpx

iNauczyciel – edukacja medialna i informacyjna

Serdecznie zapraszamy nauczycieli ze Śląska do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń, organizowanych przez ŚTM z dofinansowaniem MKiDN. Naszymi partnerami przy realizacji tego przedsięwzięcia są Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Cykl szkoleń iNauczyciel obejmuje praktyczne szkolenia w trzech grupach tematycznych: 

1. Blog jako narzędzie tworzenia wizerunku nauczyciela i szkoły; 
2. Zasady działania mediów społecznościowych i pracy w chmurze oraz przygotowywanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych; 
3. Krótkie formy filmowe na kanale YouTube. 

Ze względu na ograniczoną przez Ministerstwo liczbę uczestników i krótkie terminy realizacji szkoleń prosimy o nie zwlekanie ze zgłoszeniem zainteresowania poprzez formularz rejestracyjny dostępny tutaj:
http://www.marketing.silesia.pl/harmonogram.php

Regulamin uczestnictwa, umowa uczestnictwa oraz ulotka informacyjna dostępne są do pobrania na dole tej strony. 

PROJEKT PRZEWIDZIANY DLA NAUCZYCIELI Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia)

Data rozpoczęcia projektu
: druga połowa maja 2014
Liczba tematów szkoleń: 3, można się zapisać na każde z nich 
Liczba uczestników w pojedyncznym szkoleniu: 12 osób 
Liczba godzin w pojedynczym szkoleniu: 24 godziny dydaktyczne, 3 dni zajęciowe zorganizowane w dwa weekendy 
Odpłatność: szkolenie nieodpłatne dla uczestników (nauczycieli z województwa śląskiego), dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Terminy szkoleń:

Szkolenie 1.
BLOG JAKO NARZĘDZIE TWORZENIA WIZERUNKU NAUCZYCIELA I SZKOŁY
Termin I – 15, 16, 22 listopada (so, nd, so) – zapisy zakończone, limit miejsc wyczerpano 
Termin II – 23, 29, 30 listopada (nd, so, nd)

Szkolenie 2
ZASADY DZIAŁANIA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH I PRACY W CHMURZE ORAZ PRZYGOTOWANIE NA ICH POTRZEBY MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH I ZDJĘCIOWYCH.
Termin I – 31 maja, 14, 15 czerwca (so, so, nd) – zapisy zakończone, limit miejsc wyczerpano
Termin II – 12, 18 i 19 października (nd, so, nd) 

Szkolenie 3
KRÓTKIE FORMY FILMOWE NA KANALE YOUTUBE
Termin I – 18, 24, 25 maja (nd, so, nd) – zapisy zakończone, limit miejsc wyczerpano
Termin II – 4, 5 i 11 paźdz. (so, nd, so)

PROGRAMY SZKOLEŃ

Szkolenie 1
BLOG JAKO NARZĘDZIE TWORZENIA WIZERUNKU NAUCZYCIELA I SZKOŁY

CEL GŁÓWNY: Uczestnik szkolenia będzie potrafił stworzyć i wypromować blog, dzięki świadomemu i poprawnemu posługiwaniu polszczyzną, a także dzięki znajomości sposobów uatrakcyjniania przekazu werbalnego bloga przez umiejętne wykorzystanie infografiki czy filmów.
CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Uczestnik szkolenia:
• wie czym się kierować wybierając hosting i domenę;
• potrafi szybko zainstalować blog;
• potrafi zabezpieczać blog i będzie wiedział się na co zwracać uwagę w kwestii bezpieczeństwa;
• potrafi zmieniać wygląd bloga;
• zna zasady tworzenia opisów „meta”;
• wie, jak korzystać z galerii wordpressa;
• potrafi dołączać do blogów filmy z różnych źródeł i o różnych formatach;
• ma zaawansowaną wiedzę z zakresu stylistycznego zróżnicowania współczesnej polszczyzny;
• zna, rozumie i stosuje podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem komunikatów językowych, w tym literackich;
• ma podstawową wiedzę w zakresie retoryki i umiejętności perswadowania;
• wie, gdzie i w jaki sposób sprawdzić, jaka forma jest normatywna wzorcowa, jaka normatywna użytkowa, a jaka niepoprawna (słowniki tradycyjne, on line, internetowe poradnie językowe, strona internetowa Rady Języka Polskiego), zna najważniejsze zasady ortograficzne i interpunkcyjne;
• zna zasady poprawności gramatycznej (fleksyjnej i składniowej) oraz leksykalnej (słowotwórczej i frazeologicznej);
• świadomie stosuje językowe wykładniki etykietalne, właściwe dla komunikacji pisanej zwłaszcza w Internecie
• potrafi prowadzić korespondencję elektroniczną, zna zasady eetykiety
oraz odpowiednio (jasno, przekonująco i jednoznacznie) prowadzi tok wywodu, odpowiednio dobierając argumenty i przedstawiając wnioski.
• zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego
• potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa, także prawa autorskiego, w odniesieniu do instytucji kulturalnych, agencji promocyjnych i marketingowych oraz redakcji mediów;
• rozumie, potrafi analizować i objaśniać relacje zachodzące między kulturą i jej instytucjami oraz mediami a mechanizmami władzy;
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie i w sposób konsekwentny, na użytek własny oraz swojego otoczenia, realizuje potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju językowokulturalnego;
• potrafi podjąć partnerski dialog z reprezentantami odmiennych światopoglądów i postaw, różnych środowisk i kręgów kulturowych, wykazując się przy tym kulturą i językową, i osobistą.
TREŚCI PROGRAMOWE
1. wymagania WordPress i oczekiwane parametry firmy hostingowej, domena a cel blogu;
2. konfiguracja bloga krok po kroku, najważniejsze wtyczki i ich zadania (All In One Seo Pack, Google XML Sitemaps, IntenseDebate, Map Press Easy Google Maps, Akismet, Contact Form 7, Sexy Bookmarks, Subscribe To Comments, Related Post Plugin, Ultimate Security Checker, WP security scan, Secure WordPress);
3. obsługa dodatku SEO, poprawne opisy „meta”, dodawania przycisku „Lubię to!” do bloga i łączenie
się z Facebookiem, łączenie bloga z kontem google analytics, itd.
4. tworzenie galerii i albumów na blogu, obsługa galerii, instalacja i konfiguracja odtwarzacza video.
5. poprawność i/a skuteczność tekstów zamieszczanych na blogu;
6. eetykieta (formuły grzecznościowe w kontakcie pośrednim, językowe strategie grzecznościowe w tekstach pisanych);
7. kreowanie skutecznych tekstów kreujących wizerunek twórcy i instytucji z nim związanej (umiejętność hierarchizacji informacji, budowanie emocji, rola stereotypu w budowaniu tekstu perswazyjnego; wykorzystanie zwrotu frazeologicznego i cliché, dobór słownictwa; entropia i redundancja tekstu perswazyjnego);
8. przedmiot prawa autorskiego (utwór, dzieło, oryginalność a nowoś ć, ustalenie utworu), podmioty uprawnione (twórca a autor; uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych, utwory osierocone), treść prawa autorskiego (prawa osobiste, prawa majątkowe, dront de suite, pola eksploatacji utworu), dozwolony użytek (dozwolony użytek osobisty i publiczny, prawo cytatu).

Szkolenie 2
ZASADY DZIAŁANIA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH I PRACY W CHMURZE ORAZ PRZYGOTOWANIE NA ICH POTRZEBY MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH I ZDJĘCIOWYCH.

CEL GŁÓWNY: Uczestnik szkolenia będzie znał potrafił stworzyć grafikę oraz dokonać obróbki zdjęć na potrzeby masowych mediów elektronicznych. Uczestnik nauczy się umieszczać i przechowywać swoje dokumenty w chmurze oraz pracować w niej grupowo – z uczniami oraz współpracownikami.
Pozna również specyfikę działania wybranych portali społecznościowych.
CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Uczestnik szkolenia:
• zna zasady działania i specyfikę mediów społecznościowych
• wie jakie są najpopularniejsze programy graficznego,
• zna zasady użytkowania i typy licencji,
• zna użyteczność interfejsu programu graficznego,
• potrafi pracować z obiektami,
• potrafi rysować krzywe oraz linie proste,
• potrafi rysować prostokąty/kwadraty i owale/koła,
• potrafi rysować wielokąty,
• potrafi rysować kształty nietypowe – strzałki opisy (tzw. chmurki), schematy blokowe,
• potrafi wypełniać narysowane obiekty kolorami i gradientem,
• umie pracować z tekstem – wybrać i zamieniać fonty (czcionki),
• rozróżnia i rozumie zastosowanie fontów szeryfowych i bezszeryfowych,
• wie jak pracować z paletami kolorów,
• potrafi stworzyć własny kolor i stworzyć własną paletę dokumentu,
• wie jak uzyskać głęboka czerń,
• rozróżnia i zna zastosowanie przestrzeni barwnych CMYK oraz RGB,
• potrafi dokonać zmiany przestrzeni barwnej CMYK/RGB w obie strony,
• zna i rozróżnia formaty zapisu zdję ć,
• umie dokonać podstawowej korekcji kolorystycznej zdjęcia,
• potrafi rozjaśniać, przyciemniać zdjęcia oraz poprawić ich kontrast,
• umie tworzyć projekty ze zdję ć, tekstu i obiektów graficznych,
• potrafi wyeksportować pracę do odpowiedniego formatu graficznego,
• umie zaimportować grafikę/zdjęcie do programów graficznych oraz biurowych,
• umie osadzić swoje pracy na dysku w chmurze,
• umie udostępnić swoje wybrane prace wybranym użytkownikom,
• zna zasady pracy grupowej na dokumentach w chmurze.
TREŚCI PROGRAMOWE 
1. Ogólne zasady działania mediów społecznościowych oraz ich specyfika
2. CorelDraw – instalacja, wymagania, dostosowanie do użytkownika
3. Tworzenie i praca z obiektami graficznymi.
4. Rodzaje i zastosowanie formatów graficznych.
5. Tworzenie tekstu i jego edycja.
6. Przestrzenie barwne oraz zasady pracy z kolorem.
7. Podstawowe elementy idei chmury (cloud computing) oraz jej użyteczności
8. Konfiguracja dysku w chmurze.
9. Zasady etyki i prawa związanego z przedmiotowym obszarem

Szkolenie 3
KRÓTKIE FORMY FILMOWE NA KANALE YOUTUBE

CEL GŁÓWNY: Uczestnik szkolenia będzie potrafił zrealizować samodzielnie krótkie formy filmowe dokumentujące życie szkoły, z wykorzystaniem ogólnodostępnego, niskobudżetowego sprzętu i oprogramowania. Poprzez umiejętność zakładania i prowadzenia kanału Youtube wraz z publikowaniem na nim zrealizowanych filmów uczestnik szkolenia pozyska multimedialne narzędzie do promocji szkoły i komunikacji. Pozytywne emocje uczestników przeżywane podczas realizacji i emocje widzów podczas odbioru treści kanału Youtube dodatkowo integrują środowisko wokół szkoły, umacniają jej wizerunek.
CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Uczestnik szkolenia:
• wie czym się kierować w wyborze sprzętu do realizacji zdjęć, video, dźwięku i montażu filmów;
• potrafi ułożyć scenariusz krótkiego filmu;
• wie jak unikać najczęstszych błędów podczas realizacji ujęć;
• potrafi zapewnić dobre źródło dźwięku w amatorskich warunkach;
• potrafi zapewnić dobrą ekspozycję światła w warunkach amatorskich;
• rozumie rolę makijażu podczas realizacji ujęć i potrafi go zastosować;
• rozumie znaczenie tła w ujęciach i potrafi wybrać najkorzystniejsze w danych warunkach lub je zaaranżować;
• rozumie znaczenie podkładu muzycznego i potrafi wybrać podkład odpowiadający treści filmu;
• wie czym się kierować przy wyborze formatu źródłowego i formatu docelowego realizacji video;
• zna i rozumie podstawy prawa autorskiego i ochrony wizerunku w dziedzinie filmu, muzyki i Internetu;
• potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa, także prawa autorskiego i ochrony wizerunku, w odniesieniu do mediów;
• ma wiedzę, skąd pozyskać komercyjne i bezpłatne ścieżki muzyczne;
• rozumie różnice pomiędzy oprogramowaniem do montażu komercyjnym i bezpłatnym;
• zna i potrafi obsługiwać oprogramowanie do montażu filmów;
• potrafi przeprowadzić analizę materiału wejściowego, wybrać sceny i przeprowadzić montaż zgodnie ze scenariuszem;
• wie, jak założyć kanał Youtube, jak przesyłać materiały video, jak je opisać, aby były łatwe w znalezieniu 
• ma wiedzę dotyczącą narzędzi wbudowanych w kanał Youtube służących poprawie jakości i ochronie wizerunku osób;
TREŚCI PROGRAMOWE
1. możliwości techniczne i wymagane parametry ogólnodostępnego sprzętu do realizacji audio i video, parametry komputera, dostępne oprogramowanie do edycji filmów;
2. zapoznanie się z zasadami realizacji ujęć z zastosowaniem aparatu cyfrowego z możliwością nagrywania video, zapoznanie się z prostymi metodami zapewnienia poprawnego oświetlenia ze sztucznym doświetleniem z dwóch i więcej źródeł, krótki warsztat makijażu transparentnego, wybór lub inscenizacja tła dla realizacji ujęć, wykorzystanie dyktafonu do nagrywania dźwięku, dobór mikrofonu;
3. omówienie znaczenia dla jakości filmu rozdzielczości i liczby klatek na sekundę oraz stopnia kompresji filmu, przedstawienie charakterystyk skompresowanych formatów cyfrowych MP4 i AVI, oraz formatów stosowanych do prezentacji video w Internecie, przedstawienie najpopularniejszych kodeków audio i video;
4. zasady tworzenia scenariuszy krótkich form filmowych – reportaż, wywiad, harlem shake, zapowiedź, zaproszenie – prezentacje i ćwiczenia;
5. przedmiot prawa autorskiego (utwór, dzieło, oryginalność a nowoś ć, ustalenie utworu), podmioty uprawnione (twórca a autor; uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych, utwory osierocone), treść prawa autorskiego (prawa osobiste, prawa majątkowe, dront de suite, pola eksploatacji utworu), dozwolony użytek (dozwolony użytek osobisty i publiczny, prawo cytatu), ochrona danych osobowych i wizerunku w Internecie;
6. źródła komercyjnych i bezpłatnych muzycznych ścieżek dźwiękowych;
7. Camtasia 8.x – funkcjonalność oprogramowania komercyjnego;
8. Microsoft Live Movie Maker – funkcjonalność oprogramowania nieodpłatnie dostarczanego wraz z narzędziami systemu operacyjnego Microsoft Windows;
9. realizacja postprodukcji przez każdego ze słuchaczy indywidualne
ćwiczenie montażu dostarczonego materiału video i audio na własnym laptopie, na wybranym oprogramowaniu – analiza scenariusza, wybór odpowiednich scen, synchronizacja ścieżek dźwiękowych, postsynchornizacja, cięcia i montaż ujęć, narzędzia video (transitions, properties, zoom), opisy (subtitles, callouts), dobór ścieżki muzycznej, narzędzia audio (volume, fade), podgląd wersji próbnej, produkcja finalna;
10. kanał Youtube – zakładanie kanału, przesyłanie filmów, parametry udostępniania, zasady opisywania, narzędzia wbudowane służące poprawie jakości, promocja kanału Youtube, ochrona prywatności w kanale Youtube.